Podvojné účetnictví, daňová evidence

Účetní program WINMAPOS je modulární program, který umožňuje zpracovávat agendy podvojného účetnictví nebo daňové evidence. V rozšířené verzi je koncipován jako "víceuživatelský", kdy umožňuje nezávislé účtování různých účetních jednotek. Standardní je jednouživatelská verze pro jednu účetní jednotku. Program je vytvořen v programovacím jazyku Delphi a jako úložiště používá databázový server MySQL. Toto řešení umožňuje i vzdálený přístup. Zvolená technologie samozřejmě umožňuje síťovou instalaci.

Podvojné účetnictví:

Každý modul má možnost využívat uživatelsky nastavené předkontace, nebo provádět ruční účtování. Všechny tiskové sestavy lze ukládat ve formátu PDF nebo zasílat emailem. Tisky lze provádět na jakékoliv tiskárně připojené k počítači nebo sdílené v síti.

Moduly účetního programu:

 • Přijaté faktury
 • Vydané faktury
 • Bankovní účty
 • Pokladní doklady
 • Fakturace
 • Evidence majetku
 • Mzdová agenda
 • Účetnictví
 • Přijaté faktury

Modul přijaté faktury zabezpečuje evidenci přijatých faktur. Základní funkce modulu:

 • Zápis faktury do evidence (knihy) došlých faktur, možno založit více číselných řad přijatých faktur.
 • Prohlížení a oprava zapsaných faktur.
 • Tiskové sestavy (soupisy, nezaplacené faktury, podklady pro DPH, seznamy podle dodavatelů,..).
 • Příkazy k úhradě (z přijatých faktur, dobropisů vydaných faktur, stálé platby, ručně zadané řádky), komunikace s internetovým bankovnictvím.
 • Předkontace opakujících se typů faktur.
 • Vzájemné zápočty faktur.
 • Roční zúčtování kursových rozdílů u nezaplacených faktur s cizí měnou.
 • Vydané faktury

Modul vydaných faktury zabezpečuje evidenci vydaných faktur. Základní funkce modulu:

 • Zápis faktury do evidence (knihy) vystavených faktur, možno založit více číselných řad vydaných faktur.
 • Prohlížení a oprava vydaných faktur.
 • Tiskové sestavy (soupisy, nezaplacené faktury, podklady pro DPH, seznamy podle odběratelů,..).
 • Předkontace opakujících se typů faktur.
 • Upomínky nezaplacených faktur.
 • Vzájemné zápočty faktur.
 • Roční zúčtování kursových rozdílů u nezaplacených faktur s cizí měnou.
 • Bankovní účty

Modul banky zabezpečuje evidenci bankovních účtů používaných účetní jednotkou. Bankovní účty lze evidovat i v cizí měně (účtování ve dvou měnách). Průběžně jsou zobrazovány aktuální zůstatky. Základní funkce modulu:

 • Výběr bankovního účtu a zpracování položek bankovního výpisu (úhrady faktur a ostatní platby).
 • Prohlížení a oprava položek výpisu.
 • Tiskové sestavy (podle dokladů, podle zaúčtování, podklady pro DPH, ..).
 • Předkontace opakujících se typů účtování.
 • Internetové bankovnictví - ruční nebo automatické zpracování stažených výpisů z banky.
 • Pokladny

Modul pokladny zabezpečuje evidenci pokladen používaných účetní jednotkou. Pokladny lze evidovat i v cizí měně (účtování ve dvou měnách). Průběžně jsou zobrazovány aktuální zůstatky. Základní funkce modulu:

 • Výběr pokladny a zpracování pokladních dokladů (úhrady faktur a ostatní platby).
 • Prohlížení a oprava pokladních dokladů.
 • Tiskové sestavy (podle dokladů, podle zaúčtování, podklady pro DPH, ..).
 • Předkontace opakujících se typů účtování.
 • Fakturace

Modul fakturace umožňuje vystavování faktur odběratelům. Využívá adresář z účetnictví a zároveň převání vystavené faktury do modulu vydaných faktur. Fakturovat lze v různých měnách s přepočtem na koruny podle zadaného kurzu. Kromě ručního zadávání fakturovaných položek je k dispozici i fakturační ceník.
Základní funkce modulu:

 • Vystavení faktury.
 • Prohlížení a oprava vystavených faktur.
 • Fakturační ceník.
 • Tiskové sestavy s přehledem faktur.
 • Evidence majetku

Modul evidence majetku zahrnuje evidenci hmotného a nehmotného majetku s daňovými a účetními odpisy a drobného majetku.

Základní funkce modulu:

 • Pořízení majetku, vyřazení majetku.
 • Výpočet odpisů (měsíční nebo roční).
 • Zaúčtování odpisů majetku.
 • Tisky evidenčních karet, zůstatkových hodnot, přehledů odpisů apod.
 • Personalistika a mzdy.

Modul personalistika a mzdy zpracovává agendu spojenou se mzdami. Základem je seznam zaměstnanců (personální údaje, typy pracovních poměrů, typ mzdy, základní mzda apod.). Seznam zaměstnanců je pak podkladem pro zpracování mezd.

Základní funkce modulu:

 • Seznam zaměstnanců.
 • Zpracování mezd.
 • Výplatní lístky, přehledy pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení.
 • Tiskové sestavy spojené s mzdovou agendou.
 • E-podání - elektronická komunikace s správu sociálního zabezpečení (ELDP, přehledy, přihlášky a odhlášky zaměstnanců).
 • Účetnictví

Modul účetnictví umožňuje zápis účetních dokladů (opravy, přeúčtování, zaúčtování mezd, skladů, odpisů apod.). Účetní doklady lze doplnit i o DPH a zahrnout ho do zpracování DPH. Účtování lze nastavit střediskově nebo zakázkově. Lze využít více řad účetních dokladů.

Základní funkce modulu:

 • Zápis a oprava účetních dokladů
 • Tiskové sestavy (obratová předvaha, hlavní kniha, účetní deník, výkaz zisku a ztráty, rozvaha).
 • Komunikace s datovou schránkou nebo daňovým portálem (přiznání DPH, souhrnné hlášení, výpis z evidence pro přenesenou daňovou povinnost.
 • Přehledy podle středisek nebo zakázek.
 • Tvorba předepsaných XML souborů pro odesílání na FÚ (datová schránka nebo EPO).

Daňová evidence:

Program Daňová evidence je jednoduchý program pro zpracování příjmů a výdajů účetní jednotky. Má dva základní moduly: Banka je určena ke zpracování bankovních výpisů - pořizování úhrad faktur, ostatní pohyby na bankovním účtu a průběžné položky. Modul Pokladna je určený k vedení pokladní knihy (příjmů a výdajů), evidenci úhrad faktur, průběžných položek.
Kromě těchto funkcí je v programu možné evidovat knihy přijatých a vydaných faktur a sledování úhrad faktur (seznam nezaplacených faktur).

© 2019 MAPOS David Mirský a Michal Mirský.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!